[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
เผยแพร่สารสนเทศ

วารสารโรงเรียน
รายงานประจำปี (SAR)
 เอกสารกลุ่มอำนวยการ
 มาตรฐานการศึกษา
 การกำหนดค่าเป้าหมาย
 วิจัยงานประคุณภาพ
 สารสนเทศโรงเรียน
 ปฏิทินวิชาการ
 เอกสารกลุ่มแผนงาน

ระบบข้อมูลจาก สพม. 4
DMC
ตารางนัดหมาย ผอ.เขต 4
เงินเดือนจังหวัดปทุมธานี
เงินเดือนจังหวัดสระบุรี
เงินเดือนข้าราชการเกษียณ
พูดคุยวิชาการ

โรงเรียนสังกัด สพม.4 สระบุรี

เพื่อนบ้าน


ค้นหาจาก google
  
ประวัติโรงเรียน  
 

ประวัติโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

ก่อตั้งเมื่อ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๔ โดยคุณหญิงประเทียบ  ชลทรัพย์          ได้บริจาคที่ดินสร้างอาคารเรียน เปิดทำการเรียนการสอน ครั้งแรก  วันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๐๔  รวมระยะเวลาตั้งแต่ก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๔๗ ปี  ปัจจุบันมีอาคารเรียน ๓ หลัง  โรงฝึกงาน  ๒ หลัง หอประชุม ๑ หลัง โรงอาหาร ๑ หลัง อาคารประกอบ ๓ หลังและ หอสมุด ๑ หลัง ตั้งบนพื้นที่ ๒๖ ไร่ ๗๒ ตารางวา

 


ตราประจำโรงเรียนและความหมาย


รัศมีสีขาว
- เป็นสัญลักษณ์ของความรู้และสติปัญญา


หน้าบรรณสีแดง…
- หรือหน้าบรรณวิหารสีแดง แทน “วิหารแดง” ซึ่งเป็นสำนักสงฆ์ที่สร้างขึ้นด้วยอิฐสีแดง ตามประวัติความเป็นมาของอำเภอวิหารแดง


เสมาธรรมจักร…
- แทนเครื่องหมายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นกระทรวงที่ให้การศึกษาแก่เยาวชน


แถบชื่อโรงเรียน…
- แทนชื่อคุณหญิงประเทียบ ชลทรัพย์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียน และชื่อโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

  วิสัยทัศน์โรงเรียน

     โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนรักความเป็นไทย ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานความพอเพียง   มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลและประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ตามนโยบายโรงเรียนในฝัน
      “พลิกระบบการศึกษา  สร้างโอกาสให้เด็กในอำเภอวิหารแดง”
 
สีประจำโรงเรียน ขาว - ม่วง
      - สีขาว คือ  คุณงามความดี
      - สีม่วง คือ ความสามัคคี กลมเกลียว
 
พุทธสุภาษิตประจำโรงเรียน
      “ปัญญา นรานัง รัตตนัง”

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
      “พระพุทธศิริปัญญาวรคุณ”
 
อุดมการณ์ของโรงเรียน
      “ชาวประเทียบมีคุณธรรม นำการพัฒนา ส่งเสริมการกีฬา ก้าวหน้าวิชาการ เชี่ยวชาญด้านอาชีพ”
 
ปรัชญาของโรงเรียน
      “จัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ”
 
คติพจน์ของโรงเรียน
      “ เรียนดี มีจรรยา กีฬาเด่น”

คำขวัญประจำโรงเรียน
      “ รู้หน้าที่ สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ”

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
      - ต้นตะแบก หมายถึง ความหนักแน่นมั่นคง
มีความสวยงาม อ่อนช้อย
      - ดอกตะแบก สีขาว-ม่วง แทนสีประจำโรงเรียน
 
เว็บไซต์
        www.prateab.ac.th
หมายเลข  - โทรศัพท์  ๐๓๖ - ๓๗๗๔๕๖
             - โทรสาร ๐๓๖ - ๓๖๕๘๓๖
ที่อยู่
       ๒๕๙ หมู่ ๑ ถนนสุวรรณศร  ตำบลหนองสรวง  อำเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี  ๑๘๑๕๐
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
     ๑)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
     ๒)  ซื่อสัตย์สุจริต
     ๓)  มีวินัย                    
     ๔)  ใฝ่เรียนรู้
     ๕)  อยู่อย่างพอเพียง          
     ๖)  มุ่งมั่นในการทำงาน
     ๗)  รักความเป็นไทย         
     ๘)  มีจิตสาธารณะ
 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
     ๑)  ความสามารถในการสื่อสาร
     ๒)  ความสามารถในการคิด
     ๓)  ความสามารถในการแก้ปัญหา
     ๔.)  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
      ๕)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๑๑ คุณธรรม  สำหรับครู / นักเรียนโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
     - คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ
          ๑)  ขยัน
          ๒)  ประหยัด
          ๓)  ซื่อสัตย์
          ๔)  มีวินัย
          ๕)  สุภาพ
          ๖)  สะอาด
          ๗)  สามัคคี
          ๘)  มีน้ำใจ
     - คุณธรรม ๓ ประการ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
          ๑)  ความพอประมาณ
          ๒)  มีเหตุผล
            ๓)  มีภูมิคุ้มกันความเสี่ยง